Algemene Voorwaarden webwinkels

New World Ninjas BV

Onze algemene voorwaarden zijn opgesteld naar Nederlands recht en gelden voor zowel zakelijke als particuliere afnemers van New World Ninjas BV en alle daaronder vallende webwinkels. Heeft u vragen omtrent de algemene voorwaarden? Neem dan contact met ons op.

Algemene voorwaarden

“New World Ninjas BV” geregistreerd bij de KVK onder nummer 85190039 gevestigd te Edisonweg 1, 3404 LA te IJsselstein, Nederland.

“Afnemer”: de potentiële afnemer van zaken en/of diensten van New World Ninjas BV.

In de verdere voorwaarden worden met New World Ninjas of New World Ninjas BV ook de aan haar gelieerde webshops bedoelt. 

Artikel 1. Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, alsmede alle geleverde producten en diensten, geleverd door New World Ninjas, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door New World Ninjas uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s (€), inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. New World Ninjas is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door New World Ninjas zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

Artikel 2. Offertes

New World Ninjas is slechts aan een offerte gebonden indien de ongewijzigde aanvaarding hiervan door de Afnemer schriftelijk binnen 8 dagen wordt bevestigd, tenzij anders op de offerte/overeenkomst vermeld.

Artikel 3. Overeenkomst

De Afnemer is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e- mail wordt overeengekomen.

New World Ninjas behoud zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de Afnemer het recht de opdracht kosteloos te annuleren. Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft New World Ninjas het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 4. Levertijd

Alle door New World Ninjas genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan New World Ninjas bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. Bij niet tijdige levering dient New World Ninjas schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden. Overschrijding van de door New World Ninjas opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst. In geval New World Ninjas de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van New World Ninjas op schadevergoeding onverlet. door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico. Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 werkdagen heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail, fax of brief aan New World Ninjas te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 14 werkdagen na de kennisgeving aan u geretourneerd.

Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. New World Ninjas zal de Afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal New World Ninjas de Afnemer hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal New World Ninjas daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolgen heeft. In afwijking van lid 3 zal New World Ninjas geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan New World Ninjas kunnen worden toegerekend.

Artikel 6. Opzegging/Ontbinding

In geval van tussentijdse opzegging heeft New World Ninjas naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden en het voordeel dat de Afnemer daarvan heeft. De vorderingen van New World Ninjas op de Afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: – indien na het sluiten van de overeenkomst aan New World Ninjas ter kennis gekomen omstandigheden New World Ninjas goede grond geven te vrezen dat de Afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; – indien New World Ninjas de Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. In de hierboven genoemde gevallen is New World Ninjas bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van New World Ninjas schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7. Afkoelingsperiode

Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen veertien (14) dagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met New World Ninjas te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail, of brief) aan New World Ninjas te melden. De klant dient het product – na overleg met New World Ninjas – te sturen naar een door New World Ninjas vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking. De klant dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met New World Ninjas ingevolge artikel 7.1. en 7.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal New World Ninjas deze betalingen binnen 14 werkdagen nadat New World Ninjas het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen.New World Ninjas behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van New World Ninjas of de leverancier van het product) is beschadigd. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van New World Ninjas schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal New World Ninjas de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. New World Ninjas heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 8. Uitvoering

New World Ninjas zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de vergoeding worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. De vergoeding wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van New World Ninjas, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

Artikel 9. Vergoeding

Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vaste prijs wordt aangeboden of overeengekomen geldt het lid 2 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3, 4 en 5 van dit artikel. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. De vaste prijs is inclusief BTW, reisuren, reis – en verblijfskosten. Eventuele kostenramingen zijn inclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten.Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand zullen de verschuldigde kosten maandelijks in rekening worden gebracht.

Artikel 10. Betaling

Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling.

Als de Afnemer een factuur van New World Ninjas niet binnen 14 dagen na betalingstermijn betaald heeft, is de Afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van New World Ninjas op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11. Garantie

De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen. Zie ook Artikel. 7. De garantieperiode die bij elk product staat aangegeven is de deugdelijke termijn zoals de wet die voorschrijft.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

Alle aan de Afnemer geleverde goederen blijven eigendom van New World Ninjas tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van kosten, die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichtte of nog te verrichten diensten,alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst. De Afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van New World Ninjas, te bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang Afnemer niet volledig aan zijn verplichtingen jegens New World Ninjas heeft voldaan. Ingeval New World Ninjas de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van New World Ninjas op schadevergoeding onverlet. door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

Artikel 13 – Aanleginstructies Producten
1. Koper van Producten dient de voorschriften en aanleginstructies van New World Ninjas op te volgen.
2. Alvorens de Producten op het dak worden geplaatst dient het dak vrij te zijn van vuil, afval en andere materialen. Voordat het wordt geplaatst dient Koper te onderzoeken of de Producten niet zijn beschadigd. Indien de Producten beschadigd zijn kan niet worden gegarandeerd dat de Producten waterdicht zijn.
3. Naast de aanleginstructies dient Koper zich te houden aan de onderhoud- en besmettingsadviezen. Deze kunnen worden opgevraagd bij New World Ninjas.

Artikel 15 – Beperking aansprakelijkheid
1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door New World Ninjas leidt tot aansprakelijkheid van New World Ninjas jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door New World Ninjas in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van New World Ninjas is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
2. New World Ninjas is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten. Voor Consumenten geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.
3. New World Ninjas is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. New World Ninjas levert strikte onderhouds- en aanleginstructies die door Koper nageleefd dienen te worden. Alle schade aan Producten ten gevolge van het gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).
4. New World Ninjas is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.
5. Koper dient zelf op de hoogte te zijn dan wel zich op de hoogte te stellen van de maximale belasting van het dak waarop de Producten worden geplaatst. New World Ninjas is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het te zwaar belasten van het dak.
6. New World Ninjas is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
7. New World Ninjas staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens New World Ninjas verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
8. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van New World Ninjas vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij New World Ninjas binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Koper vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

Artikel 14. Overmacht

Indien New World Ninjas door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Ingeval van Overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als New World Ninjas als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben. New World Ninjas zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 15. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen New World Ninjas en de Afnemer is Nederlands recht van toepassing.